• Ελληνικα
    • Βουλγαρικα
    • Ρουμανικα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Διαφάνεια στην επεξεργασία πληροφοριών

Ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων, η Enders Trade OOD έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει σχετικά με το τι πρέπει να περιμένετε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
Επικοινωνία με Enders Trade OOD:

Σόφια, λεωφ. «Γότσε Ντέλτσεφ» 100, / Sofia, 100 Goce Delchev Blvd/

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@enders-outdoor.com

Ιστοσελίδα: www.enders-outdoor.com

Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων: 

Slav Ivanov –  υπεύθυνος

Deyana Doychinova – Αναπληρωτής

Απαιτούμενες πληροφορίες:

Οι πληροφορίες που μπορούμε να ζητήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τα εξής:

Πληροφορίες που μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα στον ιστότοπο ή άλλες πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω του ιστότοπου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αρχεία αλληλογραφίας μέσω ιστότοπου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνσης, τηλεφώνου ή άλλων μεθόδων.

Οι απαντήσεις σας σε ερωτηματολόγια ή έρευνες για τους πελάτες μας.
Στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δεδομένων επισκεψιμότητας, τοποθεσίας, ιστολογίου και άλλων επικοινωνιών.

Οι πληροφορίες που ενδέχεται να περιέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Ανθρώπινο δυναμικό

Εργολάβοι
Παρακολούθηση βίντεο

Άσκηση των δικαιωμάτων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2016/679 στην Enders Trade OOD υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και παρακολουθούμε στο δικό μας δίκτυο, μόνο όταν είναι απαραίτητο να υλοποιήσουμε τους προαναφερθέντες στόχους.

Η πολιτική απορρήτου της Enders Trade OOD προστατεύει τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, γεγονός που υπερισχύει του συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα των δεδομένων δεν αναμένεται  να περιμένουν περαιτέρω επεξεργασία. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την αποφυγή νομικών αδικημάτων αποτελεί έννομο συμφέρον της Enders Trade OOD ως ελεγκτή δεδομένων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ θεωρείται ότι οφείλεται σε έννομο συμφέρον.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εφόσον αποκτάμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο  «Α» του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (GDPR) εφαρμόζεται ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης για την οποία είναι υποκείμενο των δεδομένων, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) το “B” του GDPR εφαρμόζεται ως νομική βάση. Αυτό ισχύει και για την επεξεργασία που απαιτείται για τις προσυμβατικές σχέσεις.

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που ισχύει για την εταιρεία μας, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) στο GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλου ατόμου απαιτούν τέτοια επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) το “D” GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία σχετίζεται με νόμιμο έννομο συμφέρον της εταιρείας μας και εάν τα αστικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερβαίνουν το αναφερόμενο συμφέρον, Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β). Το “A” GDPR χρησιμοποιείται ως νομική βάση για την επεξεργασία.

Κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία παρέχοντας τα στη θυγατρική μας ή σε αξιόπιστους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, για τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτού του ιστότοπου για σκοπούς μάρκετινγκ, ομάδων αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας υπολογιστών, παράδοσης προϊόντων ή άλλων τύπων παροχής υπηρεσιών. Μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτά τα μέρη μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, την ιδιοκτησία ή την ασφάλειά σας ή εάν απαιτείται βάσει νόμιμης υποχρέωσης ή εάν αυτή η αποκάλυψη απαιτείται ανίχνευση εγκλημάτων.

Ανθρώπινο δυναμικό

Για τους σκοπούς της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων εργασία, των σημερινών και πρώην υπαλλήλων της Enders Trade OOD.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων για την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων, στοιχεία για την εκπαίδευση και τα προσόντα, στοιχεία για την υγεία, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και άλλα στοιχεία που απαιτούνται από τους ειδικούς νόμους που διέπουν τις σχέσεις εργασίας, τις φορολογικές και ασφαλιστικές σχέσεις, τη λογιστική της δραστηριότητας, την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, καθώς και κοινωνικά ζητήματα.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και παρέχονται σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα στοιχεία μπορούν να παρέχονται, για παράδειγμα, από την Εθνική Υπηρεσία Φορολογίας, την Υπηρεσία Ελέγχου, την Επιθεώρηση Εργασίας και άλλες δημόσιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές τους. Οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Enders Trade OOD παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε σχέση με την εκπλήρωση των εργασιακών σχέσεων ή των επίσημων νομικών σχέσεων, θα διεκπεραιώνονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται από το νόμο, τα οποία φυλάσσονται σύμφωνα με τους όρους της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού τηρούν τις απαιτήσεις των ειδικών νόμων που διέπουν την εν λόγω δραστηριότητα. Η Enders Trade OOD ορίζει περίοδο τριών μηνών για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες επιλογής  προσωπικού. Όταν μια διαδικασία επιλογής απαιτεί την υποβολή πρωτότυπων ή συμβολαιογραφικών αντιγράφων εγγράφων που πιστοποιούν τη φυσική και διανοητική καταλληλότητα του υποψηφίου, το απαιτούμενο πτυχίο και τη δοκιμαστική υπηρεσία, το υποκείμενο των δεδομένων που δεν έχει εγκριθεί για διορισμό μπορεί να ζητήσει – μια χρονική περίοδος από την τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την παραλαβή των υποβληθέντων εγγράφων. Η Enders Trade OOD επιστρέφει τα έγγραφα,
με τον τρόπο με τον οποίο είχαν κατατεθεί. Οι δραστηριότητες για την εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας διέπονται από σύμβαση με υπηρεσία ιατρικής εργασίας σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 3 της 25ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τους όρους και τη διάταξη για την άσκηση δραστηριότητας των υπηρεσιών ιατρικής εργασίας.

Εργολάβοι
Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από φυσικά πρόσωπα για την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από την Enders Trade OOD κατά την έννοια του Νόμου περί Υποχρεώσεων και Συμβάσεων,  Εμπορικό δίκαιο κ.λπ.

Εφόσον τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από μεμονωμένα άτομα σε σχέση με την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, οι πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ελάχιστο όγκο επαρκή για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αντίστοιχη σύμβαση. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι διαθέσιμη μόνο σε τρίτους, όταν αυτό ορίζεται σε ειδικό νόμο. Αν προτιμάτε να μην παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Εάν δεν μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται για:

παροχή υπηρεσιών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης προφίλ χρηστών, επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ενεργοποίησης λειτουργιών.

προσαρμογή προσφορών και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων.
Παρακολούθηση της γενικής και ατομικής δραστηριότητας των χρηστών, όπως αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, δημοσιεύσεις και δραστηριότητες συναλλαγών, καθώς και διαχείριση της κυκλοφορίας του ιστότοπου.

σύνδεση με τους χρήστες μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την υπηρεσία, την εξυπηρέτηση πελατών ή εξουσιοδοτημένες επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας.

αναλύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

να εφαρμόσουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της απάτης και της κατάχρησης.

Παρακολούθηση βίντεο

Στην Enders Trade OOD υπάρχει επιτήρηση βίντεο με σκοπό την ασφάλεια. Οι εγγραφές παρακολούθησης βίντεο αποθηκεύονται για 1 μήνα. Η πρόσβαση στα δεδομένα έχουν ορισμένους υπαλλήλους στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους.

Τεχνικά μέτρα

Η Enders Trade OOD εφαρμόζει τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής μετακίνησης των επιλεγμένων προσωπικών δεδομένων σε άλλο σύστημα επεξεργασίας, τερματισμού της πρόσβασης των χρηστών σε αυτά ή / και προσωρινής αφαίρεσης των δημοσιευμένων δεδομένων από τον ιστότοπο της εταιρείας.

Σε αυτοματοποιημένα μητρώα προσωπικών δεδομένων, ο περιορισμός της επεξεργασίας εξασφαλίζεται με τεχνικά μέσα, έτσι ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασίες και δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Το γεγονός ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι περιορισμένη είναι πάντοτε σαφές στο σύστημα.

Άσκηση των δικαιωμάτων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 2016/679 στην Enders Trade OOD υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το άρθρο. 15-22 του κανονισμού (ΕΚ) 2016/679 στην Enders Trade OOD για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Enders Trade OOD.

Κατά την υποβολή αίτησης στην Enders Trade OOD για δικαιώματα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 2016/679, θα σας ζητηθεί να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας παρέχοντας ταυτότητα ή άλλες μεθόδους και μέσα αναγνώρισης.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την επεξεργασία των ατομικών αιτήσεων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Από την άποψη αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να παρέχονται σε τρίτους μόνο εφόσον προβλέπεται από το νόμο.

Θα σας βοηθήσουμε αν επιλέξετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως: απόσυρση της συναίνεσής σας, πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες, ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, διαγράφοντας τα προσωπικά σας στοιχεία,
περιορίζοντας την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις δυνατότητα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων, όταν το κάνουμε αυτό για τα νόμιμα συμφέροντά μας, τη δυνατότητα να αμφισβητήσετε μια απόφαση που λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας για να εκφράσετε την άποψή σας και να ζητήσετε την αναθεώρηση της απόφασης.

Για την αυστηρή τήρηση του «δικαιώματος να ξεχαστεί» στο διαδικτυακό περιβάλλον, το δικαίωμα διαγραφής επεκτείνεται από την εταιρεία Enders Trade OOD και αν δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία ενημερώνει τους αντίστοιχους διαχειριστές ή διαχειριστές που επεξεργάζονται τέτοια προσωπικά δεδομένα, διαγράψτε τυχόν συνδέσμους προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή τα αντίγραφα ή τα αντίγραφα τους.

Για το σκοπό αυτό, η Enders Trade OOD θα λάβει εύλογα μέτρα για να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μέσα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων / συνυπολογισμό των επεξεργαστών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα υποκείμενα δεδομένων που χρησιμοποιούν το τηλεφωνικό κέντρο
Όταν καλείτε την τηλεφωνική γραμμή της Enders Trade OOD, συλλέγουμε πληροφορίες αναγνώρισης γραμμής κλήσης (CLI).

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά της.

Συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο

Η Enders Trade OOD εκδίδει ένα ενημερωτικό δελτίο που περιέχει νέα για το έργο της εταιρείας καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Enders Trade OOD.

Για να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο, από τη στιγμή που θα εκδοθεί, πρέπει να εγγραφείτε υποβάλλοντας το e-mail σας στην Enders Trade OOD. Εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι προσωπικά δεδομένα ή όχι, η Enders Trade OOD θα χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να παραιτηθούν ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας το ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιλογή είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό οποιουδήποτε εγγεγραμμένου χρήστη στον ιστότοπο της Enders Trade OOD, καθώς και σε οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο που εστάλη από εμάς. Μπορείτε να το κάνετε χωρίς να αιτιολογείτε.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών που παραγγέλλονται από το χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος

Όταν ζητάτε αγορά αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων που βρίσκεται σε ένα ασφαλές διακομιστή που βρίσκεται σε μια αίθουσα εξυπηρετητή στο κτίριο της Enders Trade OOD. Enders Trade OOD χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχετε μόνο για την απόδοση της υπηρεσίας που χρειάζεστε. Η Enders Trade OOD δεν παρέχει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους.

Χρήση cookies

Ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που αποθηκεύει ο ιστότοπος στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή του επισκέπτη. Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε cookies σε σχέση με τη λειτουργία του καθώς και τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τα οποία χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Τα χρησιμοποιούμενα cookies χρησιμεύουν για τη διάκριση των χρηστών και των περιόδων σύνδεσης, για τον ορισμό νέων περιόδων σύνδεσης, την υποβολή ερωτημάτων, την αποθήκευση της πηγής επισκεψιμότητας και τον τρόπο προσέγγισης του ιστότοπου.

Ο ιστότοπος της Enders Trade OOD χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:
PHPSESSID – Περιέχει μόνο μια αναφορά σε μια περίοδο λειτουργίας που είναι αποθηκευμένη στο διακομιστή ιστού. Το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν αποθηκεύει πληροφορίες και αυτό το cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την ανάλυση χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα cookies που παράγει το Google Analytics εδώ.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την ανάλυση που χρησιμοποιούμε για το Facebook Pixel. Όσον αφορά τα cookies που δημιουργούν το Facebook Pixel, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες εδώ.

Cookies που χρησιμοποιούνται ως εξωτερική υπηρεσία για το σύστημα συνομιλίας από το ZenDesk Chat / Zoopim.

Με τη σωστή ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε πάντα να απενεργοποιείτε τόσο τα cookie όσο και τα cookies από τρίτους. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χάσετε κάποια από τις λειτουργίες ορισμένων από τις υπηρεσίες στον ιστότοπό μας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο που σας συνδέει με έναν άλλο ιστότοπο, θα έχει τα δικά του cookie και την πολιτική ασφάλειας για τα οποία δεν έχουμε κανένα έλεγχο.

Αρχεία καταγραφής

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, ο ιστότοπος της Enders Trade OOD συλλέγει δεδομένα σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν την IP σας, ποιο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιείτε (όπως Mozzilla, IE, Chrome κ.λπ.), το λειτουργικό σύστημα (Linux, Windows, iOS), όταν επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκέφτηκαν. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για να αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους σε περιπτώσεις όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το νόμο. Αυτές οι πληροφορίες φυλάσσονται στον εξυπηρετητή μας, που βρίσκεται σε ένα δωμάτιο εξυπηρετητή στο κτίριο της Enders Trade OOD.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτή η πολιτική διαφάνειας δεν καλύπτει τις αναφορές στον ιστότοπο της Enders Trade OOD σε άλλους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων

Τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν θα πρέπει να διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 GDPR, τα παιδιά ηλικίας 16 ετών ή νεότερης ηλικίας μπορούν να δηλώσουν τέτοιες συγκαταθέσεις μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Τα προσωπικά δεδομένα των ανηλίκων δεν συλλέγονται και επεξεργάζονται συνειδητά.

Παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

Η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων μπορεί, εάν δεν είναι κατάλληλη και έγκαιρη, να έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική, υλική ή ηθική βλάβη ατόμων, όπως απώλεια ελέγχου των προσωπικών τους δεδομένων ή περιορισμό των δικαιωμάτων τους, διακρίσεις, κλοπή ταυτότητας ή δόλια ταυτότητα, οικονομικές απώλειες, μη εξουσιοδοτημένη κατάργηση της ψευδονομίας, εξασθένιση της φήμης, παραβίαση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο ή άλλες σημαντικές οικονομικές ή κοινωνικές αρνητικές συνέπειες για τα ενδιαφερόμενα άτομα. Ως εκ τούτου, μόλις διαπιστώσει παραβίαση προσωπικών δεδομένων, η Enders Trade OOD αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη να ενημερώνει την Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο 72 ώρες αφότου το αντιλαμβάνεται, εκτός αν η Enders Trade OOD είναι σε θέση να αποδείξει, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων να οδηγήσει σε  κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών ατόμων. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή δεν μπορεί να κατατεθεί μέσα σε 72 ώρες, η Enders Trade OOD αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης και υποβάλλει τις πληροφορίες σταδιακά στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη περαιτέρω καθυστέρηση.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας.

Ερωτήσεις, αιτήματα και καταγγελίες

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Enders Trade OOD ή προτάσεις σχετικά με τα μέτρα και τους κανόνες προστασίας δεδομένων μας, στείλτε ένα μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση σχετικά με το θέμα “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων”: 

Αν νομίζετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές έχουν παραβιαστεί κατά κάποιο τρόπο, μπορείτε να ανατρέξετε στην αρμόδια κρατική αρχή. Στη Βουλγαρία είναι η Επιτροπή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Επικοινωνία με την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

Πόλη Σόφια 1592, «Καθ. Τσβετάν Λάζαροβ» /Sofia 1592, 2 “Prof. Tsvetan Lazarov”
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kzld@cpdp.bg
Ιστοσελίδα: http://cpdp.bg

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση ενέργειες και πράξεις της Anna Apart Ltd ως διαχειριστής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και στο δικαστήριο, εάν θεωρείτε ότι έχουμε παραβιάσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τον κανονισμό 2016/679 και του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Από τις 15 Φεβρουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εξώδικη διαμεσολάβηση, σκοπός της οποίας είναι να επιτρέψει στους καταναλωτές να ασχολούνται με εξωδικαστικές διαδικτυακές διαφορές. Η πλατφόρμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών διατίθεται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Σημείωση: Όλες οι τιμές, οι προδιαγραφές και οι φωτογραφίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυπογραφικά ή επεξηγηματικά σφάλματα.
Όλες οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Είναι δυνατή η διαφορά μεταξύ της εικόνας και του πραγματικού προϊόντος, χωρίς να μεταβάλλουν τις βασικές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά.
Όλες οι τιμές στον ιστότοπο είναι σε euro και 20% ΦΠΑ.