• Ελληνικα
  • Βουλγαρικα
  • Ρουμανικα
Няма продукти в количката.
Menu

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Μέρη
Άρθρο 1.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις περιέχουν μια σύμβαση-πλαίσιο για την αγορά και πώληση της Enders Trade LTD, αφενός, το πρόσωπο που έχει εκφράσει τη συγκατάθεσή ηλεκτρονικά ιστοσελίδα enders-outdoor.com Όρους και τις Προϋποθέσεις,   που στο εξής αναφέρεται ως «Πελάτης» παρακάτω,  από την άλλη.

Ορισμοί
Άρθρο 2.

Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων Γενικών Όρων οι ακόλουθοι όροι και εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

 1. H «Ιστοσελίδα» („website“) είναι μια ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο δίκτυο Διαδικτύου,
  προσβάσιμες μέσω μοναδική διεύθυνση (URL) του πρωτοκόλλου του HTTP, HTTPS ή άλλο τυποποιημένο πρωτόκολλο και περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, εικόνα ή άλλα υλικά και πόρους.
 2. Η Enders Trade LTD (enders-outdoor.com) είναι μια ιστοσελίδα πύλης –  μια εικονική εμπορική και νόμιμη πηγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν διαφορετικές υπηρεσίες για να αγοράζουν προϊόντα και να ανακαλύπτουν πληροφορίες μέσω υπερσυνδέσεων με πόρους που βρίσκονται στο διακομιστή της Enders Trade LTD ή άλλους διακομιστές εκτός του ελέγχου της Enders Trade LTD.
 3. Η Enders Trade LTD SHOP είναι ένας δικτυακός τόπος ηλεκτρονικού εμπορίου – ένας εικονικός πληροφοριακός πόρος στο διαδίκτυο για την πώληση και την παράδοση των δημοσιευμένων προϊόντων, το οποίο αποτελεί συστατικό και ξεχωριστό τμήμα της Enders Trade LTD.
 4. «Διεύθυνση IP» είναι ένας μοναδικός αριθμός, έναν συνεργαζόμενο υπολογιστή, έναν ιστότοπο ή τον πόρο ενός Πελάτη κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να τα εντοπίζουν στο παγκόσμιο δίκτυο Διαδικτύου.
 5. «Πελάτης» είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ζητήσει ηλεκτρονικά προϊόντα για αγορά από την enders-outdoor.com, αποδεχόμενο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και συμφωνώντας στη σύναψη της σύμβασης.
 1. «Πληροφορίες Πελατών» αποτελεί ξεχωριστό μέρος της ιστοσελίδας της Enders Trade LTD, αποστέλλοντας πληροφορίες στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που ζήτησε η Enders Trade LTD κατά την υπογραφή της σύμβασης και αποθηκεύτηκε στο enders-outdoor.com. Οι ίδιες πληροφορίες είναι αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που διέπονται από το νόμο.

Παραγγελία
Άρθρο 3.

Για να αποκτήσει το δικαίωμα να υποβάλλει έγκυρα αιτήματα για την αγορά των αγαθών που προσφέρονται στην Enders Trade LTD – κατάστημα εμπορευμάτων, ο Πελάτης πρέπει:

1. Να έχει εισάγει τις σωστές λεπτομέρειες όταν επιβεβαιώνει την παραγγελία  στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στο enders-outdoor.com.
2. Να έχει συμφωνήσει με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο. 4.

Συναίνεση
Άρθρο 4.

(1) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει καταχωρηθεί με επιτυχημένη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Enders Trade LTD, μπορεί να ζητήσει ή να αρνηθεί τη χρήση των πόρων που παρέχει η Enders Trade LTD μέσω των πόρων ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών της, με τη σειρά που περιγράφεται στην παράγραφο 2. Αφού συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καταχωρήσατε στο enders-outdoor.com. ένα πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους και τις υπηρεσίες που παρέχει η Enders Trade LTD μέσω του enders-outdoor.com-store, θεωρείται ότι δεσμεύεται από τους όρους των Όρων και Προϋποθέσεων και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτές.

(2) Κάνοντας κλικ στο εικονικό κουμπί «Συνέχεια», ο Πελάτης κάνει μια ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου για το Ηλεκτρονικό Έγγραφο και Ηλεκτρονική Υπογραφή, δηλώνοντας ότι εξοικειώνεται και αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Με την καταχώρησή της σε ένα σχετικό μέσο στο διακομιστή της Enders Trade LTD μέσω ενός τυποποιημένου προτύπου για μετασχηματισμό με τεχνικό τρόπο, καθιστώντας δυνατή την αναπαραγωγή του, η ηλεκτρονική δήλωση αποκτά την ποιότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου κατά την έννοια του αναφερόμενου νόμου.

Η Enders Trade LTD αποθηκεύει στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή της τη διεύθυνση IP του Πελάτη, το όνομα του πελάτη, τη διεύθυνση του, έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες τόσο για την ταυτοποίηση του Πελάτη όσο και για την αναπαραγωγή της ηλεκτρονικής του δήλωσης αποδοχής της Γενικής τους όρους, σε περίπτωση διαφοράς και για την αποστολή και παραλαβή των αγαθών που αγοράζονται από αυτόν. Η Enders Trade LTD δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τα μυστικά της τράπεζας και της κάρτας του πελάτη.

(3) Για κάθε αίτηση αγοράς μεταξύ του Πελάτη και της Enders Trade LTD, συνάπτεται ξεχωριστή ατομική σύμβαση με βάση τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις προκύπτουν από τις ατομικές συμβάσεις για τα μέρη.

(4) Σε περίπτωση διαφωνίας, ποιο πρόσωπο έχει εκφράσει τη βούληση να δεσμεύεται από το κείμενο της συμφωνίας-πλαισίου, το πρόσωπο που κατέβαλε την τιμή των αγαθών που παραγγέλθηκαν για αγορά θεωρείται ως συμβαλλόμενο μέρος.

Δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τα εμπορεύματα στο κατάστημα της Enders Trade LTD

Άρθρο 5.

 • Η Enders Trade LTD δημοσιεύει στη διεύθυνση http://enders-outdoor.com μια σύντομη περιγραφή και τιμή για κάθε ένα από τα προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν μέσω της υπηρεσίας της Enders Trade LTD.
 • Η Enders Trade LTD δεν ευθύνεται σε περίπτωση αναλήψεως των πληροφοριών του προϊόντος που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Δημόσια πρόσκληση

Άρθρο 6.

(1) Η δημοσίευση της περιγραφής και της τιμής ενός αγαθού στην Enders Trade LTD – κατάστημα αποτελεί δημόσια πρόσκληση κατά την έννοια του άρθρου 290, παρ. 1 του Εμπορικού Νόμου να υποβάλουν αίτηση αγοράς σύμφωνα με αυτές κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 7.

(2) Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα / είναι πιθανό ότι κάποια από τα προϊόντα παραμένουν στον παραγωγό / από το παραγγελθέν προϊόν Enders Trade LTD, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 7, να ενημερώσει τον Πελάτη για την εξάντλησή του αποστέλλοντας ενός μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πελάτη.

Εκτέλεση αίτηση για την αγορά

Άρθρο 7.

(1) Ο πελάτης λαμβάνει πρόσβαση στο έντυπο της αίτησης για την αγορά των αγαθών που προσφέρονται στην Enders Trade LTD μετά την επιλογή των αγαθών και των ποσοτήτων που επιθυμεί να αγοράσει και την προσθήκη τους στο καλάθι αγορών με το κουμπί “Προσθήκη στο καλάθι”.

(2) Η αίτηση αγοράς αγαθών από την Enders Trade LTD θεωρείται ότι έχει γίνει μετά την πίεση του κουμπιού «Τέλος» μετά την επιλογή και την εξέταση των αγαθών, τον τρόπο πληρωμής και τη μέθοδο παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει συμφωνήσει με τους γενικούς όρους πριν να συνεχίσει τη μορφή πληρωμής.

(3) Σε περίπτωση εσφαλμένης ή λανθασμένης διεύθυνσης ή / και τηλεφώνου κατά την υποβολή της αίτησης για την Enders Trade LTD, δεν θα υπήρχε υποχρέωση σύναψης σύμβασης με τον Πελάτη και εκτέλεσης της εντολής.

Σύναψη ατομικής σύμβασης

Άρθρο 8.

(1) Η ατομική σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε μετά την αποδοχή από την Enders Trade LTD της εκτέλεσης υπό τους όρους του άρθρου 7 αίτηση αγοράς.

(2) Η αίτηση αγοράς γίνεται αποδεκτή στέλνοντας ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη

(3) Η σύμβαση παράγει αποτελέσματα μεταξύ των μερών μετά την επαλήθευση της διαθεσιμότητας των αγαθών που υπόκεινται στην αίτηση αγοράς και αφού επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα του αιτήματος στον αριθμό τηλεφώνου επαφής του Πελάτη.

Τιμές

Άρθρο 9.

(1) Όλες οι τιμές είναι σε Euro με ΦΠΑ. 

(2) Οι τιμές για τα μεμονωμένα αγαθά παρατίθενται στον ιστότοπο της Enders Trade LTD για μία μόνο ποσότητα και είναι δωρεάν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για παραγγελίες άνω των 100 BGN με ΦΠΑ.

(3) Η τιμή που καταβάλλει ο Πελάτης είναι η τιμή που καθορίζεται στην πρόσκληση για αγορά των αγαθών κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης αγοράς του προϊόντος κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο\ 7.

Χρόνος και τρόποι πληρωμής

Άρθρο. 10.

(1) Η τιμή σχετικά με τον άρθρο 9 και τα έξοδα αποστολής μπορούν να καταβληθούν με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. σε μετρητά / μετρητά κατά την παράδοση / κατά την παραλαβή των αγαθών από τον Πελάτη ή από τρίτο για λογαριασμό του Πελάτη.
 2. με άλλο τρόπο, που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Enders Trade LTD –  κατάστημα.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών

Άρθρο 11.

Η Enders Trade LTD αναλαμβάνει:

 1. να μεταβιβάσει στον Πελάτη την κυριότητα των αγαθών που έχει παραγγείλει για αγορά από αυτόν

2.να παραδίδει εγκαίρως τα αγαθά που παραγγέλθηκαν για αγορά
3. να ασκεί τη δέουσα επιμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Άρθρο 12.

 • Ο Πελάτης αναλαμβάνει:
 1. να αναφέρει ακριβή και έγκυρο αριθμό τηλεφώνου και παράδοση διεύθυνση.
 2. να πληρώσει την τιμή των αγαθών.
 3. να πληρώσει για τις δαπάνες παράδοσης, εάν υπάρχουν,
 4. να παρέχει πρόσβαση και δυνατότητα λήψης των αγαθών.
 5. Να παραλάβει το προϊόν.

(2) Ο πελάτης πρέπει:

3.να μην καταθέσει πλασματικές αιτήσεις ή άλλες πληροφορίες.

 1. να τηρεί τη βουλγαρική νομοθεσία, τους ισχύοντες ξένους νόμους, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, την ηθική του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και τους καλούς τρόπους.
 2. να μην παραβιάζει ξένα υλικά ή άυλα δικαιώματα;
 3. να μην υποδύεστε άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της ομάδας που δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσει τους άλλους για την ταυτότητά σας ή υπαγωγής σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.

Διανομή
Άρθρο 13.

 • Εμπορεύματα που ζητούνται για αγορά παραδίδονται στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον Πελάτη εντός της προθεσμίας:
 1. έως 5 εργάσιμες ημέρες – για τη χώρα

(2) Ο όρος παράδοσης σύμφωνα με την παρ. 1 αρχίζει να τρέχει:

 1. με καταβολή μετρητών – από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης υπό τους όρους του άρθρου 8

(3) Τα εμπορεύματα πρέπει να παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα ανάλογα με τον τύπο και τη μεταφορά για παράδοση.

(4) Η προθεσμία παράδοσης θεωρείται ότι πληρούται για την Enders Trade LTD άδοση των αγαθών, κατάλληλα συσκευασμένων σύμφωνα με τον τύπο της για παράδοση στην αντίστοιχη εταιρεία αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης.

(5) Τα εμπορεύματα παραδίδονται με τη βοήθεια εταιρείας ταχυμεταφορών Speedy και σύμφωνα με τους γενικούς όρους τους.

Παράδοση εμπορευμάτων

Άρθρο 14.

(1) Τα αγαθά παραδίδονται στον Πελάτη ή σε τρίτο που αποδέχεται και επιβεβαιώνει την παραλαβή του για λογαριασμό του Πελάτη.

(2) Στις περιπτώσεις του άρθρου 10, παρ. 1, σημείο 1, τα αγαθά παραδίδονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μετά την πληρωμή της οφειλόμενης τιμής και του κόστους της παράδοσης.

(3) Κατά την παράδοση των αγαθών, ο Πελάτης ή το τρίτο πρόσωπο κατά την παρ. 1 υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα.

(4) Κατά την άρνηση εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 15, παρ. 1, η άρνηση θεωρείται αβάσιμη και ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του κόστους παράδοσης και επιστροφής των αγαθών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης αποζημιώνει την Enders Trade LTD για όλες τις ζημιές και τα χαμένα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων εξόδων πέραν του κόστους παράδοσης και επιστροφής των αγαθών, που προέκυψε ως αποτέλεσμα της άρνησης.

(5) Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παραλαβής της εν λόγω διεύθυνσης ή δεν υπάρχει πρόσβαση και όροι παράδοσης των αγαθών εντός αυτής της προθεσμίας, η Enders Trade LTD θα απαλλαγεί από την υποχρέωσή της να παραδώσει τα παραγγελθέντα για αγορά προϊόντα. Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την προθυμία του να παραλάβει τα εμπορεύματα μετά τη λήξη της περιόδου παράδοσης στην οποία δεν βρέθηκε στη διεύθυνση, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα αποστολής. Στην περίπτωση αυτή, μια νέα περίοδος παράδοσης αρχίζει από τη στιγμή της επιβεβαίωσης σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση.

Άρθρο 15.

(1) Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα αγαθά που έχει ζητήσει να αγοράσει από αυτόν όταν του παραδοθεί υπό μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. τα παραδοθέντα εμπορεύματα προφανώς δεν αντιστοιχούν στην εντολή που ζητείται για αγορά από τον Πελάτη και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με τη συνήθη αναθεώρησή του.
2. τα εμπορεύματα έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

 1. η τιμή, την οποία πρέπει να πληρώσει ο Πελάτης, δεν αντιστοιχεί στην τιμή που οφείλεται σύμφωνα με το άρθρο 9;
 2. Η Enders Trade LTD δεν τήρησε την προθεσμία παράδοσης, ήτοι δεν παρέδωσε εντός της προθεσμίας τα αγαθά της αντίστοιχης εταιρείας αποστολής που επέλεξε ο πελάτης. Η Enders Trade LTD δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αποζημίωση σε περίπτωση παράδοσης αγαθών που δεν έχουν παραδοθεί εγκαίρως ή παράδοσης αγαθών με ελαττώματα εκ μέρους της εταιρίας αποστολής και ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα εμπορεύματα εάν το επιθυμεί υπό την παρουσία τέτοιων περιστάσεων.

(2) Η άρνηση παραλαβής των αγαθών υπό τους όρους της προηγούμενης παραγράφου είναι απαράδεκτη μετά την υπογραφή των συνοδευτικών εγγράφων του άρθρου 14, παρ. 3.
(3) Υπό τους όρους της παρ. 1, σημείο 1, καθώς και σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της εντολής αγοράς και των παραδοθέντων αγαθών, η οποία δεν μπορούσε να καθοριστεί κατά την παράδοση, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση των παραδοθέντων αγαθών με αίτημα αγοράς που υπέβαλε ο ίδιος εντός 24 ωρών από την παραλαβή.

Προσωπικά δεδομένα

Άρθρο 16.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Enders Trade LTD εκπληρώνει αυστηρά τις υποχρεώσεις της βάσει του Κανονισμού περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΚ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46), του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της νομοθεσίας εφαρμογής.

Ένα αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι η Πολιτική Διαφάνειας.
(1) Η Enders Trade LTD φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη που έχουν γίνει γνωστά κατά την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου υποβολής της αίτησης αγοράς.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει εάν ο Πελάτης έχει παράσχει ψευδή στοιχεία.
(2) Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, η Enders Trade LTD μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μόνο για τους σκοπούς της σύμβασης.

(3) Η Enders Trade LTD έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της παραγράφου 1 για την προμήθεια αγαθών ή / και υπηρεσιών προς τους πελάτες, τις προσφορές, τους χαιρετισμούς
διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών, ερωτήσεων, για στατιστικούς και άλλους νόμιμους σκοπούς, εκτός αν υπάρχει ρητή διαφωνία,  αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@enders-outdoor.com

(4) Οι ανωτέρω περιγραφόμενοι σκοποί για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα δεν απαριθμούνται εξαντλητικά και δεν συνεπάγονται καμία ευθύνη για την Enders Trade LTD.

Όλοι οι άλλοι σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα θα είναι σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία,  τα εφαρμοστέα διεθνή εργαλεία, τη δεοντολογία του Διαδικτύου, τους ηθικούς κανόνες και την καλή ηθική.

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διεκπεραιώνονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

(5) Η Enders Trade LTD επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για την περίοδο που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του ειδικού σκοπού για τον οποίο υφίστανται επεξεργασία, εκτός εάν μια κανονιστική πράξη ή ένα νόμιμο έννομο συμφέρον απαιτεί την επεξεργασία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα:

 • 1 (ένα) έτος – από τη λήξη της σύμβασης ή μέχρι την οριστική εξόφληση όλων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και τη λήξη των υποχρεωτικών υποχρεώσεων αποθήκευσης δεδομένων, όπως οι Υποχρεώσεις βάσει του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Νόμου για το Ηλεκτρονικό Έγγραφο και την Ηλεκτρονική Πιστοποίηση Υπηρεσιών.
  • 11 (ένδεκα) έτη βάσει του νόμου περί λογιστικής για την αποθήκευση και την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων.
 • 5 (πέντε) έτη βάσει του νόμου περί υποχρεώσεων και συμβάσεων (προθεσμίες παραγραφής).
 • 5 (πέντε) χρόνια υπό την υποχρέωση ενημέρωσης του δικαστηρίου, των αρμόδιων κρατικών φορέων κλπ. λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ο Πελάτης μπορεί:

1.Να επαληθεύσει την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να τα διορθώσει εισάγοντας το λογαριασμό του.

2.Να υποβάλλει αιτήματα για να επαληθεύσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν βρίσκονται υπό επεξεργασία και, εάν ναι, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και πληροφορίες για το ποιοι είναι οι παραλήπτες των δεδομένων.

3.Να ζητήσει  αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων από την Enders Trade LTD.
4.Να ζητήσει από την Enders Trade LTD τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων όταν είναι ανακριβή καθώς και όταν δεν είναι πραγματικά.

 1. Να ζητήσει από την Enders Trade LTD την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα να λησμονηθεί).
  6. Να απαιτήσει από την Enders Trade LTD περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οπότε τα δεδομένα θα αποθηκεύονται αλλά δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.
  7. Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
 2. Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν σε σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 3. Προσφυγή σε επόπτη αν θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Κανονισμού και για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας αυτή είναι η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Έδρα και διεύθυνση αλληλογραφίας:

Πόλη Σόφια 1592, «Καθ. Τσβετάν Λάζαροβ» αριθμ. 2, /Sofia 1592, prof. Τσβετάν Lazarov № 2/

τηλέφωνο 02 915 3518,  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kzld@cpdp.bg , Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg;

10.Να ζητήσει και δώσει προσωπικά δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

11.Να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ξεχωριστό αίτημα προς την Enders Trade LTD   ·
12. Να μην είναι αντικείμενο αυτοματοποιημένων αποφάσεων που τον επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό χωρίς τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης ·

Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση, τα αιτήματα με το παραπάνω περιεχόμενο θα εξεταστούν μόνο εάν αποστέλλονται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποιείται για την εγγραφή του λογαριασμού διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δεδομένα για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του αιτούντος και του υποκειμένου των δεδομένων για το οποίο ισχύει.

(7) Αίτηση για άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει τα εξής:

 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: milen.borisov@gamagaz.com;
  • Στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού χώρου της Enders Trade LTD με γραπτή αίτηση.
  • Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση της Κεντρικής μας Υπηρεσίας – Enders Trade LTD, Σόφια,
  Λεωφ. «Γότσε Ντέλτσεφ» 100, με γραπτή αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει ένα όνομα και έναν ενιαίο αριθμό πολιτών, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και περιγραφή της αίτησης.

Σε περίπτωση αιτήσεων για προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 6, η Enders Trade LTD θα απαντήσει στον Πελάτη εντός ενός μηνός και, σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της καθορισμένης θητείας, ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την επέκταση και τους λόγους της καθυστέρησης.
Η Enders Trade LTD μπορεί να αρνηθεί την επεξεργασία αιτημάτων που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα ή απειλούν την εμπιστευτικότητα άλλων χρηστών.

Αποκάλυψη πληροφοριών

Άρθρο 17.

Η Enders Trade LTD δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Πελάτη σε τρίτους – κρατικούς φορείς, εμπορικές εταιρείες, ιδιώτες κ.λπ., εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη
 1. Οι πληροφορίες παρέχονται σε εταιρείες στις οποίες η Enders Trade LTD κατέχει πάνω από 50% μετοχές ή μετοχές ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, καθώς και πρόσωπα και εταιρείες που την ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα.
 2. Οι πληροφορίες ζητούνται από δημόσιες αρχές ή υπαλλήλους οι οποίοι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξουσιοδοτούνται να ζητούν και να συλλέγουν τις πληροφορίες αυτές.
 3. Η Enders Trade LTD υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες σύμφωνα με το νόμο.
  Τερματισμός της σύμβασης

Άρθρο 18.

Εκτός από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την ατομική σύμβαση με προειδοποίηση μιας εβδομάδας προς τον αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.
Ευθύνη
Άρθρο 19.

Η Enders Trade LTD δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας σύμβασης σε περιστάσεις που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Enders Trade LTD – περιπτώσεις ανωτέρας βίας, παρεπόμενα γεγονότα, προβλήματα στον παγκόσμιο Internet και σε ξένους εξυπηρετητές εκτός του ελέγχου της Enders Trade LTD, καθώς και προβλήματα παράδοσης μετά από υπαιτιότητα της εταιρείας αποστολής.

Αποζημίωση
Άρθρο 20.

(1) Ο Πελάτης αποζημιώνει την Enders Trade LTD και κάθε τρίτο για όλες τις αποζημιώσεις και τα χαμένα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών που καταβλήθηκαν για αγωγές που έγιναν ως αποτέλεσμα ισχυρισμών ή / και καταβληθέντων αποζημιώσεων σε τρίτους μη τήρηση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας συμφωνίας, παραβίαση της βουλγαρικής νομοθεσίας, ισχύοντες αλλοδαπούς νόμους, παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών, καλό ήθος ή δεοντολογία του Διαδικτύου.

(2) Ο Πελάτης αποζημιώνει την Enders Trade LTD για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στους οποίους έχει παράσχει τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιώντας την ίδια.

Διαιτησία
Άρθρο 21.

Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών επιλύονται με πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συγκατάθεση, τυχόν ανεπίλυτες διαφορές που προκύπτουν από τη συμφωνία μεταξύ των μερών ή που σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν από την ερμηνεία, την ακυρότητα, την εκτέλεση ή τον τερματισμό της ή σχετίζονται με την ερμηνεία, ή η προσαρμογή του σε νεοεμφανιζόμενες περιστάσεις θα ρυθμιστεί από τα αρμόδια αστικά δικαστήρια στη Βουλγαρία.

Γραπτή μορφή

Άρθρο 22.

Η γραπτή μορφή θεωρείται ότι πληρούται με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατώντας ένα ηλεκτρονικό κουμπί σε μια σελίδα περιεχομένου που θα συμπληρωθεί από τον Πελάτη ή το πλαίσιο ελέγχου στην ιστοσελίδα της Enders Trade LTD και ούτω καθεξής, εφόσον η δήλωση είναι γραμμένη τεχνικά έτσι ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί.

Ακύρωση
Άρθρο 23.

Τα μέρη δηλώνουν ότι εάν κάποια από τις ρήτρες των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αποδειχθεί άκυρη, αυτό δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα της σύμβασης, σε άλλες ρήτρες ή μέρη αυτών. Η άκυρη ρήτρα θα αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς κανόνες του νόμου ή την καθιερωμένη πρακτική.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 24.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα εξαρτήματα της Enders Trade LTD – Shop ανήκουν στην Enders Trade LTD, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κειμένων, των γραφικών, των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των βάσεων δεδομένων και των συναφών.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Άρθρο 25.

Όλα τα ισχύοντα στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις διέπονται από τους όρους και τους όρους των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης των Προϊόντων και Υπηρεσιών (http://enders-outdoor.com) που παρέχονται στα μέλη της Enders Trade LTDκαι τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις θα αρχίσουν να ισχύουν στις 24.01.2019, καθώς η Enders Trade LTD διατηρεί το δικαίωμα να τις αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, τοποθετώντας τους στην τοποθεσία τους.

Σημείωση: Όλες οι τιμές, οι προδιαγραφές και οι φωτογραφίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυπογραφικά ή επεξηγηματικά σφάλματα.
Όλες οι εικόνες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. Είναι δυνατή διαφορά μεταξύ της εικόνας και του πραγματικού προϊόντος, χωρίς να μεταβάλλουν τις βασικές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά.
Όλες οι τιμές στον ιστότοπο είναι σε βουλγαρικό νόμισμα και ΦΠΑ 20%

ΧΡΗΣΙΜΑ