• Ελληνικα
    • Βουλγαρικα
    • Ρουμανικα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ Η ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ;

Κατά την υποβολή απαίτησης ο καταναλωτής πρέπει να εφαρμόσει τα έγγραφα στα οποία βασίζεται ο ισχυρισμός- απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Η αποδοχή καταγγελιών πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 09:00 έως τις 18:00.
Οι αξιώσεις γίνονται σύμφωνα με τους όρους του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών. .

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα παραγγελθέντα προς αγορά αγαθά σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126 του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών όταν του παραδοθεί υπό μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.1.1 Το παραληφθέν προϊόν δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στην απαιτούμενη αγορά από τον Πελάτη και αυτό μπορεί να εξακριβωθεί μέσω της τακτικής αναθεώρησης του.
1.1.2 Η τιμή που ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει για τα εμπορεύματα δεν αντιστοιχεί στην οφειλόμενη τιμή. Η τελική τιμή παράδοσης καθορίζεται στο γραφείο της Speedy.
1.1.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της εντολής αγοράς και των παραδοθέντων αγαθών, η οποία δεν μπορούσε να καθοριστεί κατά την παράδοση.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του μεγέθους ή το στοιχείο που εμφανίζεται στην αρχική παραγγελία του. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να δηλώσετε τις επιθυμίες σας γραπτώς (ταχυδρομικώς: info@enders-outdoor.com) ή προφορικά (μέσω τηλεφώνου: 0888 132 722) μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες το πολύ.

Η επιστροφή επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:

• Η εντολή επιστροφής των προϊόντων υποβάλλεται γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση enders-outdoor.com (info@enders-outdoor.com) ή προφορικά (μέσω τηλεφώνου: 0888 132 722), μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες το πολύ, από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: τα τρία ονόματα του πελάτη, ένα τηλέφωνο επαφής, μια περιγραφή των στοιχείων που επιστρέφει.
• Το προϊόν είναι αχρησιμοποίητο, δεν υπάρχουν ίχνη χρήσης ή αλλαγές, είναι με αυθεντική συσκευασία, με αρχικές ετικέτες.

• Ο πελάτης συμφωνεί με τον εκπρόσωπο της Enders Bulgaria τη διεύθυνση, στην οποία η Enders Bulgaria επιθυμεί να παραλάβει το προϊόν .
• Η Enders Bulgaria διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει το ποσό που καταβάλλει ο πελάτης σε περίπτωση παραβίασης μιας ή περισσότερων όρων επιστροφής.
1.1.5 Προθεσμία επιστροφής των ποσών που καταβάλλονται με κάρτα ή μετρητά κατά την παράδοση.

– Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών, η Enders Bulgaria επιστρέφει το καταβληθέν ποσό στον πελάτη εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης άσκησε το δικαίωμά του να επιστρέψει τα εμπορεύματα.
Τα έξοδα μεταφοράς για την επιστροφή και την αντικατάσταση βαρύνουν τον πελάτη, εκτός εάν:
– το παραληφθέν προϊόν δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στην απαιτούμενη αγορά από τον Πελάτη
– το σφάλμα προέκυψε ως αποτέλεσμα της ενοχής μας
– το προϊόν έχει υποστεί ζημιά ή κάποιο τμήμα της παραγγελίας λείπει